byanik: (Default)
[personal profile] byanik
Ժողովուրդ, մի բան հարցնեմ էլի:
Որ շախմատից սենց ուժեղ ենք, ԻՆՉՈՒ՞՞՞՞ ՀԱՄԱՐ Է ԱԶԳՍ ԾԱԽՍԻ ՏԱԿ ՄՏՆՈՒՄ ՈՒ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՇԱԽՄԱՏԻ ԴԱՍԵՐ ԲԱՑՈՒՄ, ՀԸ՞՞՞Ն:
Ավելի լավա, ֆիզիկա մտցնեն, քիմիա, կենսաբանություն:
Ի՞նչ:
Կա՞ն էս առարկաները:
Բա ու՞ր են չեմպիոնները:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:50 am
Powered by Dreamwidth Studios