Jul. 22nd, 2011

byanik: (Default)Ասում են, "երբեք մի ասա երբեք":

Բայց ՀԱՍՏԱՏ երբեք, երբեք Քենթրբերիի "տեղեկատվական համակարգի պատասխանատուն" ստիպված չի լինի որևիցե մեկի հետ բանավեճի մեջ մտնել, հերքելով որ Քենթրբերիի արքեպիսկոպոսը այս կամ այն բանը չի ասել...

Ինչ որ մի բան սխալ է, ինչ որ մի բան չի աշխատում... (C)

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 11:49 am
Powered by Dreamwidth Studios