Jun. 12th, 2011

byanik: (Default)
Նայեք 7:44ից .ՃՃՃՃՃՃՃՃՃ

- Բան չկա էլի, լուրջ եմ ասում: Ինձի գիտե՞ս, քանի անգամ են փախցրել: Փախցրին կողքի գեղը, անարատ հետ եկա: Փախցրին էն մյուս գեղը, անարատ հետ եկա: Փախցրին երկու գեղ էն կողմ...

- Էլի անարատ հետ եկա՞ր:

- ԱՎԻՐԻՆ:


Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios