Apr. 2nd, 2011

byanik: (Default)
Մոնթե Մելքոնյանի անվան դպրոցի դասարաններից մեկը այսուհետ կկրի "բարերար և ուղակի լավ մարդ" Սամվել Ալեքսանյանի անունը:
Հուզիչ էր: 
Եթե տեղը չբերեցիք՝ ասեմ, Լֆիկ Սամոյի մասին է խոսքը:

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios