Feb. 26th, 2011

byanik: (Default)
Նոր վարչապետի մոտ մեկը քոմենտ է թողել... տեսնես, ի՞՞՞նչ էր մտածում էդ մարդը տենց քոմենթ գրելուց: Ուղագրությունը, բնականաբար, օրիգինալինն է:


How do you do dear prime minister?I don't want to say any bad thing about Armenian gaverment,but I watched You on TV yesterday and now I trust only you among gaverment members.I am psychologist, but I know English, too.I am looking for a job and I hope You will help me.
byanik: (Default)
По наводке [livejournal.com profile] varujeans 
Посмотрите, какой замечательный мультик сделали в Армении...  Я так поняла, это была последняя работа Роберта Саакянца, которая будет представлена в следующем году.

Profile

byanik: (Default)
byanik

August 2011

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:07 am
Powered by Dreamwidth Studios